การไกล่เกลี่ยปัญหาในการก่อสร้าง (Construction Mediation)

การไกล่เกลี่ยปัญหาในการก่อสร้าง (Construction Mediation)

 

ชมรมนักกฎหมายก่อสร้างร่วมกับ ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ จัดบรรยายเรื่อง “การไกล่เกลี่ยปัญหาในการก่อสร้าง” (Construction Mediation) ทาง zoom ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

การก่อสร้างมีรายละเอียดมากมาย ทั้งในส่วนของงานก่อสร้างและส่วนของสัญญาจ้างก่อสร้าง ทำให้คู่สัญญาเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน การที่จะยุติข้อพิพาทกันในทางศาลจะทำให้คู่สัญญาต่างได้รับความเสียหายมาก เพราะมีขั้นตอนในการพิจารณาอยู่มาก และการวินิจฉัยปัญหาใช้เวลานาน วงการก่อสร้างจึงใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute Resolution หรือ ADR) ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎหมายให้การสนับสนุน กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เป็นที่นิยมกันในประเทศไทย คือ การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ในขณะที่สัญญาต่างประเทศมีการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่น ๆ อีก เช่น การชี้ขาด (Adjudication) ซึ่งถูกนำมาใช้หลายสิบปีแล้ว แต่กระบวนการนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย และการไกล่เกลี่ย (Mediation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา

การไกล่เกลี่ยปัญหาในการก่อสร้าง

บทความอื่นๆ