time management ที่ปรึกษาการวางแผนงานโครงการ

ที่ปรึกษาการวางแผนงานโครงการ
CONSTRUCTION SCHEDULING

ทุกโครงการก่อสร้าง ไม่จำกัดขนาดหรือประเภท ต้องการทีมงานที่สามารถวางแผนโครงการได้อย่างครบวงจรเพื่อให้ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ทั้งหมดสามารถ ทำงานร่วมกันและสื่อสารถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เราสามารถริเริ่ม หรือพัฒนาแผนงงานของโครงการตามความต้องการได้ โดยมีการบริการให้คำปรึกษาและจัดตารางเวลาโครงการ

การจัดตารางเวลาโครงการ

เนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่มากขึ้น รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกที่มีความจำเป็นสำหรับการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอาจ มีปริมาณมากมายมหาศาล แต่ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับทักษะการวางแผน เพราะเราตระหนักดีว่ากุญแจสำคัญที่นำไปสู่การวางแผนโครงการที่ชาญฉลาด คือ การวางแผนการทำงานอย่างแม่นยำ

ทุกๆ แผนงานของโครงการที่เรารับผิดชอบจะถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละโครงการ รวมถึงศักยภาพ และทรัพยากรในมือของเจ้าของโครงการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา และผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

การจัดตารางเวลาโครงการ

 • จัดเตรียมแผนงานพื้นฐานขั้นต้น
 • พัฒนาแผนงานหลักของโครงการที่แสดงหน้าที่ในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้จัดการโครงการและเจ้าของงาน
 • วางแผนงานของโครงการ และจัดสรรทรัพยากร แรงงาน วัสดุ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงานหลัก
 • ระบุขอบเขตปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นจริง และเสนอแนะวิธีการแก้ไขที่ได้ผล
 • อัพเดตแผนงาน ติดตามการดำเนินงาน และจัดทำรายงานความคืบหน้า
 • ปรับปรุงหรือแก้ไขแผนงาน ในกรณีที่โครงการต้องการเร่งรัดงาน หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนงาน
 • คาดการณ์ผลกระทบของความล่าช้าที่เกิดขึ้น เช่น การขนส่งวัสดุล่าช้า การเปลี่ยนแบบ ความแปรปรวนของอากาศ การประท้วงหยุดงานหรือปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถคาดเดาได้
 • เสนอแนะและเจรจาต่อรองขยายเวลาการทำงาน ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร

ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นผู้รับเหมาพิเศษรายเล็ก หรือเจ้าของโครงการ/นักพัฒนารายใหญ่ เราใช้เทคนิคการวางแผนงาน ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยทีมวางแผนงานของเราที่มีความเชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ในวงการ

ตัวอย่างของบริการวางแผนงาน ซึ่งเราเสนอให้กับลูกค้า รวมถึง

 • การวางแผนโครงการ
 • การประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ
 • การพัฒนาแผนงานสำหรับการประมูลและยื่นข้อเสนอ
 • การทบทวนและเตรียมการวางแผนโครงการตามวิธี Critical path method (CPM)
 • การวางแผนงาน, การควบคุมแผนงาน, และการอัพเดตแผนงาน
 • การวางแผนทรัพยากร กำลังคน วัสดุและเครื่องมือเครื่องจักร
 • การวางแผนให้เป็นไปตามข้อสัญญาและข้อกำหนด
 • แผนงานหลัก
 • แผนงานพื้นฐาน
 • การวางแผนเร่งรัดงาน
 • การวิเคราะห์ผลกระทบ/ความล่าช้า
 • การให้เหตุผล/การประเมินในการขยายระยะเวลา ในการทำงาน