claim ที่ปรึกษาการเคลม

ที่ปรึกษาการเคลมในงานก่อสร้าง
Construction Claim Consulting

ในมุมมองของเรา Claim หรือการเรียกร้องทวงสิทธิ ในงานก่อสร้างเป็นเรื่องปกติ ที่เราควรมีวิธีการในการติดตาม และหาทางแก้ไข เพื่อที่จะ Settle การเรียกร้องทวงสิทธิกันในระหว่างงานก่อสร้าง ไม่ต้องเข้าสู่ขบวนการศาล

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ การแก้ไขวัสดุสเปค การเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างหรือติดตั้ง การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก หรือจากบุคคลที่สาม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในทุกๆงานก่อสร้าง เราสามารถช่วยท่านให้สามารถบริหารจัดการการเคลมได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารการเรียกร้องทวงสิทธิ ทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั่วโลก

claim-consulting

บริการที่ปรึกษาการเคลมในงานก่อสร้างของเรา ได้แก่

  • การเคลมขอขยายเวลางานก่อสร้าง Extension of Time Claim - การวิเคราะห์ผลกระทบต่อเวลา Time Impact Analysis, การวิเคราะห์ความล่าช้าเชิงนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Delay Analysis
  • การเคลมการทำงานที่หยุดชะงัก Disruption Claim - การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน Productivity and Inefficiency Analysis
  • การเคลมการเร่งรัดงาน Acceleration Claim
  • การเคลมคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน Change Order Claim
  • การเคลมสภาพงานที่แตกต่าง Differing Site Condition Claim
  • การเคลมการจ่ายเงินล่าช้า Late Payment Claim
  • การเคลมการยกเลิกสัญญา Termination Claim