ที่ปรึกษาการเคลมในงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION CLAIMS SERVICES

ในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้างปัจจุบัน การเรียกร้องค่าเสียหายมักจะมีความซับซ้อนและยากที่จะจัดการให้ลุล่วง เจ้าของโครงการภาครัฐ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไป และผู้รับเหมางานก่อสร้างพิเศษ ของโครงการที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการดำเนินงาน มักมองหาการชดเชยทางด้านสัญญา

การบริหารจัดการ หรือทางด้านกฎหมาย

เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และทนายความ ได้ให้ความไว้วางใจเราในการวางกลยุทธ์สำหรับการจัดการความขัดแย้ง, ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ, ในด้านการจัดการความขัดแย้งหลายๆ ประเภทที่เราพร้อมนำเสนอให้กับลูกค้า ทีมงานของเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับการยกย่องในวงการสำหรับงานต่อไปนี้

เนื่องจากความขัดแย้งมักเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินคดี หลังจากโครงการเสร็จสิ้นลงไปแล้วเป็นเวลานาน ภาระในการแก้ไขปรับปรุง จึงมักจะมีความซับซ้อนและกินเวลานาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นธรรม ผู้เชี่ยวชาญของเรา สามารถแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานโครงการได้ในทุกๆ ด้าน จัดเรียงข้อมูลทั้งหมด ทั้งเอกสารในงานก่อสร้าง รายงานทางเทคนิค และบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ด้วยวิธีการวิเคราะห์โครงการที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนตรงประเด็น รายงานของเรา ซึ่งมัก ประกอบด้วยข้อพิสูจน์ที่บันทึกข้อสังเกตและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนนับร้อยหน้า จึงครอบคลุมครบถ้วนและถูกต้อง เป็นกลาง

นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบพิเศษ เน้นไปที่โครงการที่กำลังประสบปัญหาระหว่างการดำเนินงาน โดยเราจะนำทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะทางสำหรับแต่ละโครงการไปวิเคราะห์และประเมินปัญหา พัฒนาวิธีแก้ปัญหาเชิงรุก รวมถึงจัดเตรียมเอกสารที่ชัดเจนตรงประเด็น และสามารถใช้เพื่อการโน้มน้าวได้ภายหลังในขั้นตอนการจัดการความขัดแย้งในชั้นศาล

claim-consulting

การบริการจัดการความขัดแย้งของเรา ได้แก่

 • การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การให้การในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ (รวมทั้งการตรวจสอบในฐานะบุคคลที่สาม)
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์แผนงานพื้นฐาน
 • การจัดเตรียม ตรวจสอบ และวิเคราะห์แผนงาน as-built
 • การวิเคราะห์ต้นทุน/การคำนวณค่าความเสียหาย
 • การวิเคราะห์ความด้อยประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
 • การจัดเตรียมพยานหลักฐานที่ชัดแจ้ง
 • การสนับสนุนการเจรจาต่อรอง/การจัดการความขัดแย้ง
 • การจัดเตรียมแผนงาน as-built แบบเจาะจงเป็นรายวัน
 • การวิเคราะห์และประมาณความล่าช้าที่เป็นจุดวิกฤต
 • การวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าและการแบ่งส่วนความรับผิดชอบ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเวลาและการดำเนินงานที่เร่งรัดขึ้น
 • การวิเคราะห์ต้นทุนในส่วนของการดำเนินงานเพิ่มเติม
 • การวิเคราะห์ตนทุนของการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบ และการดำเนินงานที่เร่งรัดขึ้น
 • การส่งคำร้องขอปรับแก้ข้อสัญญาอย่างเป็นธรรม
 • การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อเรียกร้อง