ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขข้อพิพาท
ในโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง
Dispute Resolution Service

หากเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิด และเคลมไม่สามารถจบกันได้ในระหว่างก่อสร้าง และกลายเป็นข้อพิพาท ที่จำเป็นต้องใช้ทางเลือกในการแก้ไขข้อพิพาท หรือ Alternative Dispute Resolution Methods QPPP มีบริการที่ช่วยคุณในขบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดขบวนการแก้ไขข้อพิพาท

บริการให้คำปรึกษาในการไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการหรือชั้นศาล
(Mediation / Arbitration / Litigation Support)

เราสามารถช่วยคุณตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการประเมินเบื้องต้น วางแผนกลยุทธ์ รวบรวมเอกสารหลักฐาน คัดกรองเอกสารหลักฐานที่สำคัญ ช่วยค้นหาเอกสารที่สนับสนุนข้อพิพาท เขียนรายงานหรือคำให้การในส่วนเทคนิคเพื่อให้ทนายนำไปใช้ต่อไป ช่วยโต้ตอบคำฟ้องแย้งพร้อมหาเอกสารสนับสนุน

การให้บริการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในข้อพิพาท
(Demonstrative Evidence Preparation)

การเตรียมเอกสารหลักฐานในข้อพิพาทของงานก่อสร้าง จะมีเอกสารประกอบสนับสนุนจำนวนมากมาย และเป็นเอกสารทางเทคนิค. ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ทีมงาน QPPP สามารถช่วยคุณเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานได้อย่างมีระบบ ระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารหลักฐานแบบในรูปแบบของกระดาษ หรือแบบดิจิตอล เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
(Mediation)

จากประสบการณ์แก้ไขข้อพิพาทจากต่างประเทศ เรามั่นใจว่าการไกล่เกลี่ยคือวิธีแก้ไขข้อพิพาทที่ดีที่สุด เหมาะสมกับงานก่อสร้างมากที่สุด เพราะรวดเร็ว ง่าย และค่าใช้จ่ายไม่มาก

ควอนตัม พีพีพี ได้ร่วมกับชมรมนักกฎหมายก่อสร้างไทย ก่อตั้ง Construction Mediation Academy เพื่อให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยในวงการก่อสร้างที่ประเทศไทย

เรามีผู้ไกล่เกลี่ยที่ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นกลาง และมีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้าง ที่จะช่วยทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นทางเลือกในการแก้ไขข้อพิพาทที่ดีที่สุด

การให้บริการเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ
(Testifying Expert Witness - Delay/Schedule Expert Witness, Technical Expert Witness, Quantum/Cost Expert Witness)

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะขึ้นให้การในฐานะคนกลาง ด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำ บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ที่มีหลักฐานประกอบ แม่นยำ

ผู้ไกล่เกลี่ยและพยานผู้เชี่ยวชาญของเรา

ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์

Managing Director, Forensic Delay Analysis, Construction Claim Consultant, Mediator

ดร.รุ่ง ประชาธนานุกิจ

Senior Contract & Claim Consultant / Geotechnical Expert

กฤติ ภาษิต

Executive Consultant, MEP Expert, Madiator

ชำนาญ พิเชษฐพันธ์

Senior Legal Advisor, Madiator

วิมลรัตน์ ยงชัยตระกูล

Madiator

นิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์

Construction Contract Expert, Mediator

ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

Structure Expert and Mediator

สุพจน์ เจียมจรัสรังษี

Mediator