Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

 

Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

ดร.หมิว เปิด Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง (Request for Extension of Time)
เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญในการขอขยายเวลางานก่อสร้าง
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ( EXCLUSIVE SEMINAR 5 STARS HOTEL BEST LEARNING )

 

Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

ดร.หมิว เปิด Class พิเศษ
การขอขยายเวลางานก่อสร้าง (Request for Extension of Time)
เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญในการขอขยายเวลางานก่อสร้าง
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ( EXCLUSIVE SEMINAR 5 STARS HOTEL BEST LEARNING )

Class เรียนนี้เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญในการขอขยายเวลางานก่อสร้าง
-ข้อสัญญา ที่สำคัญในการขอขยายเวลาก่อสร้าง (FIDIC)
-ข้อปฎิบัติ และพึงระวัง ในการตรวจสอบสิทธิในสัญญาก่อสร้าง
-เอกสารสำคัญ สำหรับขอขยายเวลาก่อสร้าง ที่ต้องจัดเตรียมในช่วงเริ่มงานก่อสร้าง
-วิธีการ สร้างแผนงานก่อสร้างที่ดี (Schedule Baseline)
-ขั้นตอน และวิธีการ ในการแจ้งเตือนความล่าช้า
-การเตรียมเอกสาร ในการขอขยายเวลาที่ดี
-การเขียนจดหมาย ขอขยายเวลาที่เหมาะสม
-การนำเสนอ และวิธีการเจรจาขอขยายเวลาก่อสร้าง
-การวิเคราะห์ ความล่าช้าของโครงการ ด้วยวิธี Time Impact Analysis / Schedule Analysis
-ผลกระทบ และความเสียหายจากโครงการล่าช้า กรณีศึกษา

Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

บทความอื่นๆ