Training – In House & Public

Training – In House & Public
QAcademy

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ในด้านการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างล่าช้า การบริหารเคลมขอขยายเวลา การบริหารแผนงานก่อสร้าง และการบริหารเอกสารก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ บนระบบ Electronic Document Management System

มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรก่อสร้างในยุคดิจิตอล ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน ตามมาตรฐานสากล ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงาน ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้ที่สนใจ จากประสบการณ์ตรงของผู้บรรยาย

 

Training – In House & Public : หลักสูตรการอบรม สัมมนา

Q01 - Request for Extension of Time (การขอขยายเวลางานก่อสร้าง)

อ่านเพิ่มเติม

Q02 – Effective Document Control – Monitoring Project Delays (บริหารเอกสารก่อสร้างอย่างไร? เพื่อหลีกเลี่ยงโครงการล่าช้า)

อ่านเพิ่มเติม

Q03 - Certified Document Controller for Construction Project

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการอบรม

ตารางการอบรมปี 2021

CLASS / MONTH JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Q01
Request for Extension of Time
2-3
Q02
Effective Document Management - Avoiding Project Delay
Q03
Certified Document Controller for Construction Project