Webinar US Practice – Mediation for Construction Dispute Resolution

Webinar US Practice - Mediation for Construction Dispute Resolution

 

 

สัมมนาออนไลน์นี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมงานก่อสร้างที่อเมริกา นิยมใช้การไกล่เกลี่ย (mediation) กันมานานทั้งงานภาครัฐและอกชน

Mr. Kimon นักกฎหมายและนักวิเคราะห์โครงการก่อสร้างล่าช้า ประสบการณ์การจัดการข้อพิพาท ทั้งในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ขบวนการอนุญาโตตุลาการ และขบวนการศาล ที่อเมริกา วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9:00-10:00

สัมมนาออนไลน์ฟรี ผ่านระบบ Zoom Meeting /Language English

บทความอื่นๆ