Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง

ดร.หมิว เปิด Class พิเศษ การขอขยายเวลางานก่อสร้าง (Request for Extension of Time)
เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญในการขอขยายเวลางานก่อสร้าง
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563

Read more