CMA Ep.3: เชื่อไว้ก่อน เข้าใจที่หลัง ส่วนประกอบสำคัญของการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทงานก่อสร้าง

CMA Ep.3: เชื่อไว้ก่อน เข้าใจที่หลัง ส่วนประกอบสำคัญของการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทงานก่อสร้าง

CMA Ep.3: เชื่อไว้ก่อน เข้าใจที่หลัง ส่วนประกอบสำคัญของการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทงานก่อสร้าง

Read more
“อย่าพึ่งตัดสินใจยกเลิกสัญญาก่อสร้าง”

“อย่าพึ่งตัดสินใจยกเลิกสัญญาก่อสร้าง”

“อย่าพึ่งตัดสินใจยกเลิกสัญญาก่อสร้าง” การยกเลิกสัญญาก่อสร้าง มีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นศาล ———————— ผู้รับเหมาทำงานไม่ดี Owner จ่ายเงินช้า โครงการล่าช้า “เหตุผลเหล่านี้ เพียงพอให้ยกเลิกสัญญาการก่อสร้างหรือไม่” มาฟังกันค่ะ

Read more