EP.4 เสียงจากผู้ใช้งาน

EP.4 เสียงจากผู้ใช้งาน

 

ในงานสัมมนาครั้งที่ 4 นี้ คุณนพดล ใจซื่อ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และประธานบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด จะมาบอกเล่าสิ่งที่โครงการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปเปรียบเทียบจากก่อนและหลังการใช้ เหตุผลที่เลือกใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารก่อสร้างในงานบริหารโครงการ
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ QConZoL ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา ชีวิตวิถีใหม่ – บริหารจัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก QConZoL (New Normal Electronic Document Management Systems – For Small Projects) EP.4 เสียงจากผู้ใช้งาน

New Normal Electronic Document Management Systems

บทความอื่นๆ