Ep.1 Construction Claim View in Thailand vs International

Ep.1 Construction Claim View in Thailand vs International

Ep.1 – เปิดมุมมองเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิในอุตสาหกรรมก่อสร้าง?

Claim! คำนี้ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง แล้วถ้าหากเกิดความล่าช้า หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นล่ะ ⏰?

??ในเมืองไทย ส่วนใหญ่มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิไหม เรียกร้องสิทธิเป็นหรือไม่?
??แล้วต่างชาติเค้ามองเรื่องนี้อย่างไร และทำกันอย่างไร?️‍♂️

By Dr. Apirath Prateapusanond (ดร. หมิว)

Other articles